Ewaluacja szkolenia w kontekście odczuć pracowników

Skrupulatnie zbadaliśmy potrzeby szkoleniowe i na tej podstawie przygotowaliśmy program szkolenia pracowników. Szkolenie się odbyło… I co teraz? Teraz następuje ocena szkolenia. Czy przyniosło oczekiwane skutki? Jak jego przeprowadzenie przekłada się na wyniki przedsiębiorstwa? W niniejszym artykule podpowiemy jak to zrobić.

Ocena skuteczności szkolenia wg D. Kirkpatricka

W 1959 roku Donald Kirkpatrick, profesor zarządzania University of Wisconsin, a także prezes American Society for Training and Development, stworzył czteropoziomowy model, którego efektem końcowym jest ocena skuteczności szkolenia. Model ten był przez lata udoskonalany i stał się obecnie najbardziej powszechną metodą ewaluacji szkolenia. Pozwala on pokazać jak szkolenie wpływa na osiągnięcie celów przez firmę.

Cztery poziomy oceny skuteczności szkolenia

I. Poziom: reakcja uczestników na (efektywne) szkolenia

Na tym poziomie to sami uczestnicy wydają opinię po zakończonym szkoleniu, na której podstawie tworzona jest ewaluacja szkolenia. Najczęściej stosuje się tutaj ankiety przygotowywane przez firmy szkoleniowe mierzące zadowolenie za pomocą skali punktowej i pytań otwartych. W ankietach tych pracownicy oceniają trenera, warunki, jakość materiału i przydatność zajęć.

II. Poziom: ewaluacja szkolenia na podstawie umiejętności nabytych podczas szkolenia

Ocenie zostaje poddana wiedza zdobyta na szkoleniu, nowe umiejętności. Aby to rzetelnie ocenić należałoby przeprowadzić testy przed i po szkoleniach pracowników, które odpowiedzą na pytania jakie umiejętności i wiedzę zdobyli pracownicy i jakie zaobserwowano zmiany. Sam trener może po zakończonym szkoleniu przeprowadzić egzamin, który sprawdzi poziom przyswojenia przekazanej wiedzy.

III. Poziom: ewaluacja szkolenia na podstawie oceny zmian w zachowaniu po szkoleniu

Poziom ten pozwala na określenie czy i w jakim stopniu pracownik wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. Aby to ocenić sprawdza się wydajność i jakość pracy, to czy pracownik bardziej efektywnie wykorzystuje czas pracy. Można to sprawdzić monitorując pracę przeszkolonej osoby, a także zbierając opinie współpracowników, przełożonych oraz podwładnych na temat efektywności szkolenia pracowników.

IV. Poziom: Ocena skuteczności szkolenia z punktu widzenia organizacji

Na tym poziomie bada się jakie realne, pozytywne korzyści odniosło z przeprowadzonego szkolenia przedsiębiorstwo? np. czy podniosły się wyniki sprzedaży, czy jest mniej skarg, czy wzrosła liczba klientów itd. Można tego dokonać między innymi wyliczając ROI, czyli wskaźnik rentowności.

Efektywne szkolenia to takie, w których na każdym z czterech badanych poziomów uzyskujemy pozytywny wynik. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że pieniądze wydane na szkolenie nie zostały wyrzucone w błoto i przyniosły wymierne korzyści.

Dlaczego warto dokonać oceny skuteczności szkolenia?

Ocena skuteczności szkolenia jest niezmiernie ważna, aby sprawdzić czy nakłady poniesione na szkolenie zostały dobrze spożytkowane, a także aby móc wyciągnąć wnioski na przyszłość i wykorzystać je przy planowaniu następnych szkoleń.